Katalog » Samochody ciężarowe

Wydawnictwo

Towar dnia

Przewóz towarów niebezpiecznych. Poradnik kierowcy

  • Wydawnictwo: WKiŁ
  • Dostępność: produkt niedostępny
  • Ilość stron 816
  • Format A5
  • Rok wydania 2009
  • Język polski

Cena: 69,30 zł z VAT
Stara cena: 73,00 zł

Przepisy określające warunki przewozu, ładowania oraz wyładowania towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Informacje dotyczące stopnia zagrożenia, jakie stwarza dany towar niebezpieczny, środków ostrożności, które należy podjąć w razie wypadku, ponadto określające zasady wyposażenia i oznakowania pojazdu. Praktyczne wskazówki, umożliwiające kierowcom przestrzeganie przepisów, a organom skuteczne kontrolowanie kierowców.
Odbiorcy poradnika: kierowcy, funkcjonariusze Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Pożarnej i placówek kontroli celnej, pracownicy stacji kontroli pojazdów przewożących towary niebezpieczne, pracownicy przedsiębiorstw transportu samochodowego, gospodarstw sporadycznie przewożących towary niebezpieczne, spedycji zajmującej się przewozami drogowymi oraz jednostki prowadzące kursy dokształcające kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Opracowano na podstawie aktualnych przepisów ADR, obowiązujących od 2009 roku

OD WYDAWCY 11
WSTĘP 12
1.Cel i przeznaczenie poradnika 12
2.Określenie obowiązujących przepisów 13
3.Podstawowe pojęcia 15
4.Właściwe władze 25

ROZDZIAŁ I

KIEROWCA 27
1.Instruktaż 27
2.Dokształcanie 28
3.Obowiązki i odpowiedzialność głównych uczestników przewozu 32
a. Przewoźnik - kierowca 32
b. Nadawca 34
c. Odbiorca 35
d. Odpowiedzialność prawna głównych uczestników przewozu 35
4.Obowiązek przewoźnika wobec raportu o zdarzeniu zaistniałym podczas przewozu towarów niebezpiecznych 36
5.Obowiązki wobec przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania lub skażenia 39
6.Szkolenie osób innych niż kierowcy 40
7.Doradca do spraw bezpieczeństwa 40
8.Ochrona towarów niebezpiecznych 44
Pytania kontrolne 47

ROZDZIAŁ II

TOWARY NIEBEZPIECZNE POSZCZEGÓLNYCH KLAS 48
1.Klasyfikacja towarów niebezpiecznych 48
2.Wykaz towarów niebezpiecznych poszczególnych klas 50
Klasa 1 - materiały i przedmioty wybuchowe 50
Klasa 2 - gazy 67
Klasa 3 - materiały ciekłe, zapalne 77
Klasa 4.1 - materiały stałe, zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe, odczulone 84
Klasa 4.2 - materiały samozapalne 91
Klasa 4.3 - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne 95
Klasa 5.1 - materiały utleniające 98
Klasa 5.2 - nadtlenki organiczne 104
Klasa 6.1 - materiały trujące 112
Klasa 6.2 - materiały zakaźne 123
Klasa 7 - materiały promieniotwórcze 124
Klasa 8 - materiały żrące 143
Klasa 9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne 152
3.Wymagania szczegółowe, dotyczące niektórych towarów niebezpiecznych 155
Pytania kontrolne 184

ROZDZIAŁ III

NALEPKI OSTRZEGAWCZE 186
1.Wzory i objaśnienia nalepek 186
2.Oznakowanie sztuk przesyłek 195
3.Oznakowanie opakowań zbiorczych 198
4.Strzałki kierunkowe 199
5.Oznakowanie sztuk przesyłek z materiałami szkodliwymi dla środowiska 200
Pytania kontrolne 201

ROZDZIAŁ IV

WYPOSAŻENIE POJAZDÓW 202
1.Gaśnice 202
2.Trójkąty, pachołki lub lampy 205
3.Kliny do podkładania pod koła pojazdu 207
4.Apteczka 207
5.Urządzenie do uziemiania cystern 208
6.Instalacja elektryczna 210
7.Odłącznik akumulatora 212
8.Silnik, układ wylotowy i zbiornik paliwa 213
9.Urządzenie przeciwpoślizgowe i zwalniacz 214
a. Urządzenie przeciwpoślizgowe 214
b. Zwalniacz 215
c. Regulator hamulca 216
10.Ogranicznik prędkości 216
11.Zabezpieczenie tyłu pojazdu z cysterną 217
12.Kabina kierowcy 218
13.Ogrzewacz spalinowy 218
14.Tachograf 220
15.Telefon komórkowy 220
16.Maski przeciwgazowe lub kombinezon ratowniczy 220
17.Wentylacja 221
18.Sprzęt awaryjny ogólnego stosowania 221
19.Sprzęt do zabezpieczania sztuk przesyłek 222
Pytania kontrolne 223

ROZDZIAŁ V

OZNAKOWANIE POJAZDÓW 225
1.Cel oznakowania 225
2.Tablice barwy pomarańczowej odblaskowej 226
3.Tablice barwy pomarańczowej odblaskowej z numerami rozpoznawczymi 228
4.Nalepki ostrzegawcze 235
a. Warunki ogólne 235
b. Nalepki ostrzegawcze na pojazdach z materiałami wybuchowymi 236
c. Nalepki ostrzegawcze na cysternach i kontenerach 237
d. Nalepki ostrzegawcze na pojazdach z materiałami promieniotwóczymi 238
e. Nalepki ostrzegawcze na jednostkach transportowych i kontenerach z towarami luzem 239
5.Oznakowanie pojazdów przewożących niektóre materiały klasy 9 239
6.Oznakowanie pojazd i kontenerów poddanych gazowaniu 240
Pytania kontrolne 241

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI DOPUSZCZENIA POJAZDÓW 242
1.Rodzaje pojazdów 242
a. Cysterny 242
b. Pojazdy przeznaczone do przewozu materiałów wybuchowych klasy 1 w sztukach przesyłki 243
c. Pojazdy izotermiczne oraz pojazdy chłodzone niemechanicznie lub mechanicznie, przeznaczone do przewozu materiałów w temperaturze kontrolowanej(klas 4.1 i 5.2) 244
2.Typy pojazdów i wymagania techniczne, jakim powinny one odpowiadać 246
3.Badanie techniczne pojazdów 248
4.Dodatkowe wymagania dla kompletnych i skompletowanych MEMU 249
Pytania kontrolne 250

ROZDZIAŁ VII

WYMAGANE DOKUMENTY 251
1.Obowiązki przewoźnika 251
2.Obowiązek zgłaszania przewozu niektórych towarów niebezpiecznych do właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej komendanta wojewódzkiego Policji 252
3.Zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego 253
4.Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu 253
5.Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych 253
6.Dokument przewozowy towarów niebezpiecznych 257
7.Instrukcje pisemne dla kierowcy 265
8.Dokumenty przewozowe w transporcie kombinowanym 267
9.Zezwolenie na przewóz odpadów niebezpiecznych 268
a. Zezwolenie na przewóz w ruchu międzynarodowym 268
b. Zezwolenie na przewóz w ruchu krajowym 268
10.Świadectwo zatwierdzenia niektórych materiałów promieniotwórczych klasy 7 268
Pytania kontrolne 272

ROZDZIAŁ VIII

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH POSZCZEGÓLNYCH KLAS POJAZDAMI INNYMI
NIŻ CYSTERNY 273
1.Zakazy ładowania razem 273
2.Czyszczenie skrzyni ładunkowej 273
a. Przed załadunkiem 273
b. Po wyładunku 276
3.Środki ostrożności 277
4.Układanie i mocowanie sztuk przesyłki 282
5.Przewóz towarów 286
a. Przewóz sztuk przesyłki 286
b. Przewóz w kontenerach 290
c. Przewóz luzem 291
d. Wymagania dotyczące kontenerów do przewozu luzem 294
6.Przewóz materiałów i przedmiotów wybuchowych klasy 1 295
a. Przewóz sztuk przesyłki 295
b. Przewóz luzem 296
c. Przewóz w kontenerach 296
7.Przewo´zgazo´wklasy2 297
a. Przewóz sztuk przesyłki 297
b. Przewóz w kontenerach 297
8.Przewóz materiałów klasy 3 297
a. Przewóz sztuk przesyłki 297
b. Przewóz w kontenerach 297
9.Przewóz materiałów klasy 4.1 298
a. Przewóz sztuk przesyłki 298
b. Przewóz luzem 298
c. Przewóz w kontenerach 299
10.Przewóz materiałów klas 4.2 do 9 299
11.Wymagania dodatkowe przy przewozie luzem towarów klas: 4.2, 4.3,
5.1,6.2,7i 8 300
Pytania kontrolne 301

ROZDZIAŁ IX

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH POSZCZEGÓLNYCH KLAS W CYSTERNACH 302
1.Rodzaje i konstrukcje cystern 302
2.Kody cystern i dopuszczanie ich do przewozu 304
3.Napełnianie i opróżnianie cystern 308
a. Napełnianie cystern gazami 309
b. Napełnianie cystern cieczami 311
c. Warunki zapewniające bezpieczeństwo przewozu w cysternie 313
d. Instrukcje cystern przenośnych 317
4.Przewóz materiałów klasy 1 317
5.Przewóz gazów klasy 2 317
6.Przewóz cieczy klasy 3 318
7.Przewóz materiałów klas 4.1 do 9 319
Pytania kontrolne 320

ROZDZIAŁ X

RUCH POJAZDÓW 321
1.Przewóz osób 321
2.Wymagania dodatkowe w zakresie nadzorowania pojazdów i bezpieczeństwa przewozu niektórych towarów 322
3.Predkość pojazdu 325
4.Trasa przejazdu 327
5.Postój pojazdu 327
6.Odłączenie przyczepy 330
7.Zakazy wjazdu pojazdów z niektórymi towarami niebezpiecznymi ? wzory i objaśnienia znaków 330
8.Jazda w kolumnie 333
9.Kontrola przewozów 333
10.Parking dla usuwanych z drogi pojazdów przewożących towary niebezpieczne 334
11.Ograniczenia przejazdu przez tunele drogowe pojazdów przewożących towary niebezpieczne 335
a. Obowiązki właściwej władzy 335
b. Oznaczenie kategorii tuneli 335
c. Wymagania dotyczące znaków i sygnałów drogowych oraz zawiadamiania o ograniczeniach 337
d. Znaki drogowe określające przejazdy pojazdów przewożących towary niebezpieczne 338
e. Kody ograniczeń przewozu towarów niebezpiecznych przez tunele 339
Pytania kontrolne 341

ROZDZIAŁ XI

PRZEWÓZ OGRANICZONYCH ILOŚCI TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I ZWOLNIENIA OD PRZEPISÓW ADR 343
1.Ograniczone ilości towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki 343
a. Ilości ograniczone 343
b. Ilości wyłączone 346
2.Ograniczone ilości towarów w jednostce transportowej 348
3.Zwolnienia z przepisów ADR 352
4. Zwolnienia niektórych towarów z przepisów ADR 353
5.Zwolnienia przejściowe 354
Pytania kontrolne 355

ROZDZIAŁ XII

POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGROŻENIA 356
1.Rodzaje zagrożeń 356
2.Doraźne usuwanie zagrożeń 358
Pytania kontrolne 360

ROZDZIAŁ XIII

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM 361
1.Przewóz drogowy 361
2.Przewóz w transporcie kombinowanym 363
3.Przewóz inny niż drogowy 363
Pytania kontrolne 363

ROZDZIAŁ XIV

KARY PIENIĘŻNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH 364
Pytania kontrolne 369

ROZDZIAŁ XV

WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WEDŁUG ICH NUMERÓW ROZPOZNAWCZYCH UN 370
Pytania kontrolne 732

ROZDZIAŁ XVI

WYKAZ ALFABETYCZNY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 734
Pytania kontrolne 813
WYKAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 814

weryfikator

weryfikator

Dopisz się do naszego NEWSLETTERA i bądź na bieżąco z ofertą sklepu

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!

:: Wybierz grupę ::